​NASHRI TAQARIRAIN by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed​