These Videos Are in English by my Nana Jan Dr. Malik Ghulam Murtaza Shaheed

​Ye jo Niche tasveer hai, wo har video par lagi wi hai, is ko volume control boltay hai, abhi ye level 1 par hai, Lekin right ke taraf kheenchaye ge toh awaz bareNgi..​